Lønmodtager, selvstændig, ledig, stud. & Barsel – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Lønmodtager, selvstændig, ledig, stud. & Barsel

Lønmodtager – løn under barsel

Det er arbejdsgiveren som først skal indberette at medarbejderen ikke længere får udbetalt løn, og er startet barselsforløb på: www.virk.dk/barselsdagpenge. Derefter kan medarbejderen søge om barselsdagpenge.

Lønnen under barsel afhænger af hvilket ansættelsesforhold der er aftalt. Dette vil fremgå af en ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller en overenskomst.

Ingen aftale

Hvis der ikke er aftalt noget om barsel, har man som lønmodtager kun ret til barselsdagpenge. Herudover skal man have haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 13 uger og have haft minimum 120 timers beskæftigelse ved samme arbejdsgiver.

Funktionær

Som funktionæransat har man som minimum krav på halv løn i 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Efter disse perioder gælder hvad der er aftalt.

Overenskomst

Tjek din egen overenskomst eller kontakt din fagforening.

Barselsdagpenge

Har du som lønmodtager kun ret til barselsdagpenge, skal du henvende dig til kommunen, borgerservice eller digitalt på www.borger.dk. for at få udbetalt barselsdagpenge.

Barselsdagpenge satsen er i 2016 kr. 4.180 pr. uge. Beløbet er skattepligtigt.

Link til at søge barselsdagpenge: https://www.borger.dk/Sider/Barsel-oversigt.aspx

Der gælder samme regler ved fødsel af tvillinger. Barselsorlov er pr. graviditet, ikke pr. barn.

Selvstændig – løn under barsel

På www.barsel.dk kan du læse om retningslinier for udbetaling af barselsdagpenge, og mulighed for udskydelse eller forlængelse af orlov. www.barsel.dk.

Barsel.dk giver dig refusion ud over de barselsdagpenge, du får fra Udbetaling Danmark.

Følgende organisationer har barselsordninger med private arbejdsgivere : https://indberet.virk.dk/barseldk/hvem-er-med/private-godkendte-barselsordninger

Husk at give udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Ledig på barsel – og sygemelding

Som ledig med ret til dagpenge, kan du få barselsdagpenge, når du går på barsel. Barselsperiode afhænger af tabstidspunktet. Se først på denne side om barselsregler for mistet barn inden uge 22 + 0 eller efter uge 22 + 0.

Eller læs barselsregler for moderen og faderen: https://www.borger.dk/Sider/Barsel-spaedbarnsdoed.aspx

Underret A-kassen, som indberetter din barsel til Udbetaling Danmark, hvorefter du modtager et brev med digital post om, hvordan du søger om barselspenge på borger.dk samt nødvendighed af at indhente lægelig dokumentation på eventuel graviditetsbetinget sygemelding eller sygemelding.

Sygemelding skal indsendes til Udbetaling Danmark.

Modtager du kontanthjælp, eller anden ydelse til din forsørgelse som for eksempel revalideringsydelse, skal du sygemelde dig hurtigst muligt i din kommune. Hvis du deltager i aktivering, virksomhedspraktik eller lignende, skal du normalt give besked direkte til stedet.

Som sygemeldt ledig med arbejdsløshedsunderstøttelse overgår du til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage. Når du er jobsøgende og sygemeldt, og forventer at være syg mere end 8 uger, indkalder kommunen dig indenfor de første 8 uger til en opfølgningssamtale i jobcentret. Samtalen skal afklare, om du har behov for støtte, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Hvis du forventer at være sygemeldt mere end 8 uger, vil din kommune bede dig gå til lægen for at få udarbejdet en lægeattest. Lægeattesten skal bruges ved første samtale hos jobcentret. Efter den første samtale skal du som udgangspunkt til en ny opfølgningssamtale hver fjerde uge. Fokus i samtalerne vil være, hvordan du bedst og hurtigst kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Når du som jobsøgende er klar til at raskmelde dig skal du gøre det på Jobnet.dk. Det gør du på forsiden eller under: Giv besked – syge og raskmelding.

Der er mange detaljer i sygedagpengeloven, så kontakt sygedagpengeafdelingen i din kommune. De kan og skal altid hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.

Yderligere uddybning af sygedagpengereformen den 1.7.2014/5.1.2015 her: (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182048)

Læs mere om dine rettigheder:

https://www.borger.dk/Sider/Barsel-ledige.aspx?NavigationTaxonomyId=919902ec-dfae-4147-b445-353f015b7675

Studerende på barsel

Er du nyuddannet, eller studerende med fast arbejde, kan du muligvis få barselsdagpenge. Læs mere: https://www.borger.dk/Sider/Barsel-studerende-job-nyuddannede.aspx?NavigationTaxonomyId=919902ec-dfae-4147-b445-353f015b7675

I forhold til SU og studie: http://www.su.dk/

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

Jeg har lige mistet