Afsked & Begravelsen – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Afsked & Begravelsen

Begravelse – muligheder og regler

Når forældre skal begrave deres døde barn/børn, så handler det om at gøre det på den måde, som på det givne tidspunkt er rigtigt for dem. For nogen står det lysende klart, hvordan de ønsker, at det skal foregå og for andre kan det tage tid at gennemtænke mulighederne og mærke efter, hvad der føles rigtigt.

”Vi vidste, at vores søn skulle begraves på vores familiegravsted. Der ligger han nu sammen med min far, som passer på ham.” Susan, 29 år.

”Min mand og jeg var mange dage om at tage beslutninger vedrørende begravelsen. Alle muligheder skulle tænkes til ende før vi var i stand til at mærke, hvad der var rigtigt for os.” Susanne, 34 år.

Ret / pligt til begravelse

Hvis I har mistet et barn, der var levendefødt eller født efter udgangen af 22. graviditetsuge, har I pligt til at sørge for begravelse eller bisættelse. Hvis barnet er født før udgangen af 22. graviditetsuge, må I selv bestemme, om I vil stå for en begravelse eller ej. Hvis I vælger at jeres barn skal begraves, er I berettiget til begravelsestilskud på samme vilkår som andre, der har mistet børn under 18 år.

En del hospitaler tilbyder en ikke-religiøs nedgravning på kirkegård af børn født før udgangen af 22. uge. I kan spørge personalet hvad, der er praksis på jeres hospital. Hvis I vælger at lade hospitalet stå for begravelsen, kan der gå et par måneder før begravelsen finder sted. I kan få oplyst på hvilket område af den kirkegård hospitalet benytter, begravelsen har fundet sted.

Bedemand

I vælger selv om I vil have en bedemand til at hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med begravelsen. Nogle nøjes med at købe kisten hos bedemanden, mens andre har bedemanden med gennem hele forløbet.

 • Bedemanden kan etablere kontakten til hospitalskapel, krematorium, præst, kapel og kirkegårdskontor, samt koordinere mødetidspunkter
 • Man kan købe kiste og urne hos bedemanden.
 • Bedemanden kan ordne det formelle papirarbejde.
 • Bedemanden kan sørge for blomster.
 • Bedemanden kan sørge for ansøgningsblanketten om økonomisk begravelsesstøtte hos sygesikringen.
 • Erklæringsformular ved spredning af aske kan rekvireres hos bedemanden.
 • Bedemanden møder kun op til det, I ønsker. F.eks. når barnet skal lægges i kiste og når kisten skal transporteres.

Det er almindeligt, at bedemænd bakker op om, at I er med i så meget af beslutningsprocessen og i så mange af de praktiske gøremål omkring begravelsen, som I ønsker og har mulighed for. Hvis I ikke ønsker eller har mulighed for at deltage ved begravelsen, kan bedemanden stå for det hele.

Transport af kiste eller urne

I må gerne selv transportere kiste eller urne. Dette skal dog ske sømmeligt, hvilket i praksis betyder, at man ikke må benytte offentlige transportmidler.

Begravelse eller bisættelse med folkekirkelig ceremoni

Præsterne i den danske folkekirke har ikke pligt til at bistå en begravelse af personer, der ikke er medlem af Folkekirken. En person, der ikke er døbt, er ikke medlem. De fleste præster vil dog gerne være med til at begrave ikke-døbte spædbørn. Sørg for at melde ud til præsten, hvad jeres ønsker er. Nogen forældre vil gerne have, at præsten bestemmer ritualets gang. For dem er det trygt at vide, at der er et fastlagt ritual, som man kan læne sig op ad. Andre vil gerne have plads til personlige indslag under begravelsen. Det kan være en bestemt salme, som har betydning i familien, et brev, som man ønsker at læse højt i kirken eller at man ønsker at sidde tæt på kisten.

Ønsker I en kirkelig begravelse, er det almindeligt, at I har en eller flere samtaler med præsten før begravelsesdagen. Præsten kan vejlede om selve begravelsen, men også samtale om de tunge og eksistentielle emner der måtte fylde jeres tanker og følelser. En sådan samtale kaldes en sjælesorgssamtale og kan berøre emner som sorg, skyld, mening/meningsløshed, kærlighed, liv/død, skam, Gud, ensomhed, vrede, livs- og dødsangst o.a. Samtalen kan også finde sted på et senere tidspunkt.

Man kan altid opsøge en præst til en sjælesorgssamtale, også selvom man ikke har haft en kirkelig begravelse. Jordpåkastelsen er det eneste i begravelsesritualet, der er autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. Jordpåkastelsen skal udføres ved et begravelsesritual i den danske folkekirke. Resten af begravelsens liturgi er vejledende.

Hvis I ønsker kremering og urnenedsættelse, kaldes kirkeceremonien for en bisættelse og jordpåkastelsen foregår på kisten i kirken. Hvis I ønsker at kisten skal jordfæstes (uden kremering), kaldes ceremonien i kirken for en begravelse og jordpåkastelsen foregår ved graven, når kisten er sænket ned. Hvor det er skik eller nødvendigt, kan jordpåkastelsen ved graven gå forud for gudstjenesten i kirken. Urnenedsænkning foregår i regelen en uge til fjorten dage efter bisættelsen, med mindre nedsænkningen er på en urnefællesgrav, hvor der kan gå op til flere måneder.

Begravelse uden folkekirkelig ceremoni

En begravelse kan foregå uden præst og ceremoni. Hvis I ønsker det, kan I tage kisten direkte til begravelsesstedet på kirkegården. Her vil der typisk være en graver og en kirkegårdsbetjent tilstede under kistenedsænkningen, og eventuelt bedemand, hvis I ønsker det. I kan selv nedsænke kisten og kaste den første jord på, eller I kan lade kirkegårdspersonalet gøre det. Ønsker I tid til at synge en salme eller andet inden graven dækkes med jord, skal I blot give besked til graver eller betjent.

Tilhører I et andet trossamfund end den danske folkekirke eller ønsker I en anden ceremoni end den folkekirkelige, kan man benytte et kapel. Her kan man samles med pårørende og sammensætte en ceremoni uden folkekirkelig præst. Kapellerne ligger i forbindelse med kirkegårdene og i nogen af dem er der kristne symboler (kors etc.). Disse kan man bede om at få fjernet eller dækket til. Man kan også benytte et hospitalskapel til en ceremoni. Som regel er der et musikanlæg til rådighed i kapellerne. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over alle anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder i Danmark.

Spredning af aske (maritim begravelse)

Ønsker I at sprede barnets/børnenes aske over hav, en såkaldt maritim begravelse, skal der skrives en erklæring til begravelsesmyndigheden, som er sognepræst/kirkekontor. (Klik her for at finde dit sogn.) Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, der skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Begravelse eller urnenedsættelse uden for kirkegård

Det er muligt at søge Kirkeministeriet om tilladelse til at nedsætte en urne på privat grund, men der er en række betingelser, der skal være opfyldt – blandt andet:

 • Man skal eje en ejendom (en jordbesiddelse)
 • Det private gravsted må ikke indhegnes eller på nogen måde markeres (for eksempel med opsætning af gravsten)
 • Grunden skal være mindst 5.000 kvadratmeter (½ hektar) stor

Det skal tinglyses på området, at der er sat en urne ned for at sikre gravfreden i mindst 10 år. For yderligere information, se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121212 

 

Begravelseshjælp – økonomisk tilskud til begravelsen for alle

Udbetaling Danmark yder tilskud til begravelse – kaldet begravelseshjælp – til alle børn i alderen 0 – 18 år, som var dækket af den offentlige sygesikring inden dødsfaldet. I 2015 er satsen fastsat til 8700 kr.
En bedemand kan hjælpe med at søge om dette, eller du kan selv søge elekronisk.
Læs om detaljerne for ansøgning om begravelseshjælp på borger.dk.
Der er ingen nedre grænse for udbetaling af begravelseshjælp. Der ydes altså også tilskud til begravelse af børn født før 22. uge. Det skal blot dokumenteres med en nedgravningsattest, at barnet er blevet udleveret fra hospitalet til begravelse.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark (gruppe 1 og 2), og overstiger udgifterne til begravelsen det offentliges tilskud, kan du få et tilskud fra Danmark på max. 1400 kr. (januar 2012) ved indsendelse af regning samt kopi af dødsattest.

Her kan du hente vores begravelsesvejledning fra 2014

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

  Jeg har lige mistet